تدبير

به گمانشان 


ريشه‌ي همه‌ي مشکلات 


تلگرام بود 


و يک شبه حل شد  


 


حالا هم فکر مي‌کنند 


 


نه کسي گرسنه است 


 


نه کسي 


سرچهار راه تن فروشي مي‌کند  


 


نه کسي 


براي گرفتن يک قرص نان 


سگ دو مي‌زند 


 


نه کسي 


جلوي قصابي‌ها استخوان 


جمع مي‌کند 


 


عجب تدابيري انديشيده‌ بودند 


و ما بي‌خبر بوديم


 


#ص_اميدي


@SS_omidi


منبع این نوشته : منبع

ما همچنان زندهايم

ما همچنان زنده‌ايم 


و نفس ميکشيم 


 


مثل درختان سخت کوش 


بلوط زاگرس 


هرچند 


برگهاي سبزمان 


در اول بهار ريخته باشد 


 


آري ....!! 


ما همچنان زنده‌ايم 


و نفس مي‌کشيم 


 


اما هرگز 


هرگز 


فراموش نخواهيم کرد 


جاي زخم تبرها را 


 


 


#ص_اميدي


@SS_omidi


منبع این نوشته : منبع
همچنان ,همچنان زنده‌ايم و

آغاز ويراني عشق است

اين روزها 


پاي هر چراغ تاريک  


انبوهي از 


نعش پروانه‌هاي مرده‌ را 


مي‌بيني 


که راه پرواز گم کرده‌اند  


 


 


اين روزها 


گويي آغاز ويراني تمدن 


عشق است 


در سراشيبي تندي 


که در آن 


خبري از دوست داشتن نيست 


 


و يا پايان 


لبخندهاي معصومانه‌‌ي 


دخترکاني ست 


که دسته گلهايشان را 


رها کرده‌اند 


در دستهاي بي حاصل باد 


 


اين روزها 


دگر به رنگ آبي آسمان هم 


اعتمادي نيست 


کسي چه مي‌داند 


شايد ....!! 


شايد نقشه‌ي باران سيانور


و اعلام پايان ماراتن 


زندگي را 


در سر داشته باشد 


اين آبي آبي ....!! 


 


#ص_اميدي


@SS_omidi


منبع این نوشته : منبع
آغاز ويراني